juni 2022

post #05

Hoogste tijd voor een update rondom Stichting Papito want …. we hebben goed nieuws te melden!

 

 

Droomlocatie

 

Sinds najaar 2021 zijn we in gesprek met Hans en Patty van Uden, eigenaars van perceel Heibloem 5 in Eersel. Dit is een prachtige locatie in het groen, net buiten de bebouwde kom. In prettige samenwerking met de eigenaars, met Carlo van Dommelen van Areven Vastgoedontwikkeling en met landschapsbureau Verhoeven | De Ruijter, zijn we betrokken bij het traject om te kijken of en hoe dit perceel opnieuw ingericht kan worden. De gemeente Eersel heeft hier actief aan bijgedragen, o.a. door ons plan in een vroeg stadium al met de provincie te bespreken.

 

Het gaat dan om een aantal bouwkavels/woningen plus een deel voor Papito. Aspecten die hier o.a. bij komen kijken zijn: wijziging van het bestemmingsplan, hoe past een andere inrichting van dit perceel binnen de gebieds- en omgevingsvisie van de gemeente en ook kunnen we het zo inrichten dat voor Papito voldoende ruimte is gewaarborgd.

 

Na veel constructief overleg is er een model/schets gemaakt van een nieuwe inrichting van dit perceel waar zowel de eigenaars als Stichting Papito achter staan. Deze schets is als principeverzoek ingediend bij de gemeente Eersel en we zijn superblij te kunnen melden dat B&W positief heeft gereageerd op het plan en ‘conform het verzoek’ heeft besloten! Dit betekent dat we verder kunnen en dat is natuurlijk geweldig!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets van perceel Heibloem 5

 

Wonen en zorg in de luwte

Papito zal rechtsachter op het perceel worden gebouwd (gezien vanaf de Heibloem). Woonhuis, dagbestedingsgebouw en overige kleinere bebouwing worden als ‘hoeve ensemble’ achter op het perceel en in het landschap geplaatst. Passend bij de behoefte van de toekomstige bewoners: wonen en zorg in de luwte!

 

 

Vervolgtraject

 

De volgende stappen die we nu moeten nemen, zijn voorbereidingen treffen voor de aanvraag van de bestemmingswijziging (van agrarisch naar wonen resp. maatschappelijk wonen), het aangaan van een omgevingsdialoog en het in gang zetten van het proces tot verkrijgen van een bouwvergunning. De verwachting is dat het totale vergunningentraject een jaar zal duren en ook voor de bouw zelf zullen we rekening moeten houden met een termijn van minstens een jaar.

 

Met elke stap wordt het steeds concreter en dat geeft echt nog meer energie! We hebben enorm veel zin om verder te gaan en om straks niet meer van een droom te spreken maar van werkelijkheid.

 

 

Bewonersgroep

 

Naast de vervolgstappen die we moeten nemen om Papito daadwerkelijk te kunnen bouwen, is het komen tot een evenwichtige en goede samenstelling van de bewonersgroep een andere stap die heel erg belangrijk is en waaraan we veel tijd en aandacht besteden. Het allerbelangrijkste van Papito is immers dat de uiteindelijke bewoners daar samen kunnen wonen, werken en leven op een manier die bij hun allen past.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met Dree Mulders (orthopedagoog/gz-psycholoog) zijn we verder gegaan met het uitwerken van dit traject. Dree heeft hier veel ervaring in en adviseert en ondersteunt ons bij het uitwerken van het selectieproces en zal ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke samenstelling van de bewonersgroep. We zullen hierbij zeer zorgvuldig te werk gaan en elke aanmelding van een potentiële bewoner zal via een bepaald traject lopen, waarvan huisbezoeken onderdeel zullen zijn.

 

Uit eigen ervaringen (als ouders, begeleider en zorgmanager) en uit gesprekken met deskundigen en met andere zorginitiatieven, weten we hoe belangrijk het is dat de uiteindelijke bewoners samen een evenwichtige groep vormen. Een groep die qua zorgvraag en behoeftes goed bij elkaar en bij de manier van begeleiden past.

 

 

Donaties

 

Sinds de laatste PapitoPost hebben we weer mooie donaties mogen ontvangen, van nieuwe en reeds bekende donateurs. Ook zijn er weer tweede en derde schenkingen van Papito Partners bijgeschreven. We danken iedereen hier heel hartelijk voor!

 

 

De thermometer staat nu op het

zeer mooie bedrag van

bijna € 121.000,=.

Met het positieve nieuws over

de locatie als extra stimulans,

hebben we er het volste

vertrouwen in dat we het

benodigde startbedrag van

€ 250.000,= bij elkaar

gaan brengen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder ...

 

 

Wensen we iedereen een fijne en zonnige zomer toe!

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

Stichting Papito